Panel prawny

Rynek pracy

Chcesz przeglądać lub dodawać oferty pracy?       

Stosowanie weksli w stosunkach pracy

Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników reguluje Kodeks pracy i w tym
zakresie należałoby uznać za niedopuszczalne stosowanie weksli jako
zabezpieczenia roszczeń pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika.

Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia
2011 r., II PK 159/10, w którym SN orzekł, że przepisy i zasady prawa pracy,
w szczególności zawarte w dziale V Kodeksu pracy, wykluczają wystawienie weksla
gwarancyjnego jako środka zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy, co oznacza, że taki weksel jest
nieważny z mocy prawa (art. 18 § 2 k.p. w związku z art. 114-127 k.p. oraz
a contrario art. 300 k.p.). Nabywca weksla nie może zatem dochodzić zaspokojenia
na jego podstawie.

Zdaniem SN zawarte w Dziale V Kodeksu pracy przepisy prawa
pracy regulujące odpowiedzialność materialną pracowników, które co do zasady
całościowo (z wyjątkami usprawiedliwiającymi posiłkowe stosowanie nielicznych
przepisów Kodeksu cywilnego) normują zarówno podstawy jak i zasady
odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody majątkowe wyrządzone
pracodawcy wykluczają stosowanie w tym zakresie zabezpieczeń wekslowych na
podstawie przepisów Prawa wekslowego.
Mając jednak na uwadze brak jednoznacznych zapisów ustawowych, które wprost
wyłączałyby stosowanie weksli w stosunkach pracy, pojawiające się w tej kwestii
wątpliwości mogłyby zostać rozstrzygnięte wyłącznie na drodze legislacyjnej.

źródło : strona internetowa Głównego Inspektora Pracy

Najnowsze na blogu

© 2024 JobPolska Krzysztof Rogalski. Wszelkie prawa zastrzeżone. design i wykonanie MorphicWeb